Általános szerződési feltételek

A FITNESS AKADÉMIA KFT. ÁLTAL SZERVEZETT KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 Képző intézmény: Fitness Akadémia Kft. (Továbbiakban: Felnőttképző)
Székhely: 1033 Budapest Hévízi út 1., A212, II/2
Adószám: 12181461-2-41 Cg.: 01-09-562565
Képviselő: Dr. Ábrahám Attila
Engedélyszám: E/2021/000022
Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000294

Képzésben résztvevő személy számára nyújtott szolgáltatás tárgya: a létrejövő felnőttképzési jogviszony keretében a Felnőttképző által folytatott képzés. Vonatkozó jogszabályok: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.), valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fkr.).

A képzés megnevezése, óraszáma, év, hónap, nap szerinti kezdési és tervezett befejezési időpontjai, valamint a képzési díj mértéke a www.fitness.hu honlapon kerülnek feltüntetésre. A képzés haladásának tananyagegységre bontott ütemezése, továbbá a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének és értékelésének módja (amennyiben releváns) a Hallgatói Zónában található. 

A képzés sikeres elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány.
A képzés önköltséges, a Felnőttképző sem költségvetési, sem európai uniós forrást nem vesz igénybe.
Képzésben résztvevő személy ösztöndíjban nem részesül.

Az online jelentkezés után kiküldött díjbekérőben szereplő képzési díj átutalását követően a Felnőttképző számlát állít ki. Felek időszakra vonatkozó fizetésben állapodnak meg, a Felnőttképző a számlát a 2007. évi CXXVII. törvény a forgalmi adóról (ÁFA törvény) 58. § (1a) pontja alapján állítja ki. Amennyiben a jelentkező/képzésben résztvevő a képzési díjat átutalja a Felnőttképző részére, azzal megerősíti az online jelentkezés során tett nyilatkozatát, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek (Továbbiakban: ÁSZF) tartalmát megismerte, magára nézve kötelezőnek tekinti. A képzési díj átutalását követően a jelentkező Képzésben résztvevő személy státuszba kerül, a Felnőttképző és a Képzésben résztvevő személy között felnőttképzési jogviszony jön létre. A felnőttképzési jogviszonyt a Felnőttképző és a Képzésben résztvevő Speciális tanfolyamok esetében szóban kötött felnőttképzési szerződéssel-, Szakmai képzések esetében a képzés megkezdésekor írásban kötött felnőttképzési szerződéssel erősítik meg.

A képzési díj megfizetésének módja: banki átutalás.
A Felnőttképző bankszámla tulajdonosa: Fitness Akadémia Kft.
A Felnőttképző bankszámlaszáma: 11707024-20383637 (Külföldről történő utalás esetén IBAN: HU13117070242038363700000000, Az OTP Bank SWIFT (BIC) kódja: OTPVHUHB)

A Felnőttképző - a képzés időtartama alatt - hozzáférést biztosít a Képzésben résztvevő személy részére a Hallgatói Zónához. A Képzésben résztvevő személy a www.fitness.hu honlap „Hallgatói zóna”-ból tájékozódhat a képzés szükség esetén aktualizált ütemtervéről, illetve itt férhet hozzá feltöltött oktatási segédanyagokhoz, amennyiben azok az adott képzéshez rendelkezésre állnak.

 A Felnőttképző kötelezettségei
A Felnőttképző a képzésre vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést.
A Felnőttképző tájékoztatást ad a Képzésben résztvevő személy számára a panaszkezelési és jogorvoslati lehetőségekről.

A Képzésben résztvevő személy kötelezettségei
A Képzésben résztvevő személy a Hallgatói Zónában feltüntetett ütemezés és beosztás szerint, egészségügyileg alkalmas állapotban, saját felelősségére részt vesz a képzés foglalkozásain. A Képzésben résztvevő személy megváltozott külső körülmények között, például járványhelyzet vagy egyéb vis maior helyzet jogszabályi előírásai szerint, a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően vesz részt a képzés foglalkozásain.

A képzés során a megengedett hiányzás mértéke a képzés kontakt óráinak 30 %-a. A megengedett mértéket meghaladó hiányzás esetén a Képzésben résztvevő személy csak egyéni méltányossági kérelem elfogadása esetén folytathatja tovább a képzést. A hiányzások számát a Felnőttképző tartja nyilván, a kontakt órákon vezetett jelenléti ívek összesítése alapján.

A Képzésben résztvevő személy részt vesz a képzés során meghatározott teljesítményellenőrzéseken.

A Képzésben résztvevő személy a Felnőttképző képzési helyszíneinek tűz-, munka- és környezetvédelmi előírásait betartja.

A Képzésben résztvevő személy nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Felnőttképző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

A Képzésben résztvevő személy a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól számított három napon belül a Felnőttképzőnek bejelenti, és a Felnőttképző kérésére a változást alátámasztó dokumentumot bemutatja.

A Képzésben résztvevő személy és Felnőttképző szerződésszegésének következményei
A Képzésben résztvevő személy a Szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondhatja a Felnőttképző szerződésszegése esetén.

A Felnőttképző szerződésszegésének minősül, ha az óraszám 30%-t meghaladó mértékben eltér a www.fitness.hu honlapon meghirdetettektől.

Nem minősül a Felnőttképző szerződésszegésének, ha a járványügyi helyzetre vagy egyéb vis maior helyzetekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések a képzés kontakt óráinak megtartását ellehetetlenítik.

A Felnőttképző szerződésszegése esetén a Képzésben résztvevő személy által befizetett képzési díj teljes összege visszajár.

A Képzésben résztvevő személy szerződésszegése esetén a Felnőttképző korlátozhatja a Képzésben résztvevő személy hozzáférését a HALLGATÓI ZÓNÁ-hoz, illetve felmondhatja a Szerződést írásban, azonnali hatállyal.

A Képzésben résztvevő személy szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:

A Képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált. Az indokoltság kérdésében a Felnőttképző által foglalkoztatott oktató dönt, javaslatára a Felnőttképző írásban hívja fel a Képzésben résztvevő személyt az egészségügyi alkalmasságát igazoló igazolás beszerzésére. A sportorvosi, illetve szakorvosi igazolás hiányában a Képzésben résztvevő személy nem vehet részt a képzésben.

A Képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a Felnőttképző írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti.

Ha a Felnőttképző a Szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondja a Képzésben résztvevő személy szerződésszegése esetén, akkor a Képzésben részt vevő személy által teljesített befizetés vonatkozásában nem terheli visszafizetési kötelezettség.

 Egyéb rendelkezések
A Képzésben résztvevő személy a felnőttképzési jogviszonyt írásban, indoklás nélkül felmondhatja. A felnőttképzési jogviszony felmondása esetén a Felnőttképző az elmaradt képzési részre eső képzési díj – 50.000 Ft adminisztrációs díjjal csökkentett - időarányos összegét 8 napon belül visszautalja a Képzésben résztvevő személy számára. Az időarányosság számításánál a Képzésben résztvevő személy írásbeli kérelme Felnőttképzőhöz érkezési időpontja irányadó.

A Felnőttképző és a Képzésben résztvevő személy megállapodnak abban, hogy írásbeli kommunikációra e-mail formát használnak A Felnőttképző email címe: titkarsag--.at.--fitnessakademia.hu. A Képzésben résztvevő személy e-mail címe, amit az online jelentkezés során megadott. A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az e-mail címükben változás áll be, arról a másik felet haladéktalanul értesítik.

 A Képzésben részt vevő személy tudomásul veszi, hogy a Felnőttképző az online jelentkezés során megadott személyes adatait az Fktv. 15. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének során a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe rögzíti, illetve valamennyi információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak és az Fktv. 21. §-ának megfelelően a képzés lebonyolítása céljából kezelheti, azt törvényben meghatározott szervezeteknek törvényben meghatározott módon és célból átadhatja. A Felnőttképző kijelenti, hogy az adatkezelés a felnőttképző honlapján megtalálható Adatkezelési tájékoztató szerint történik. 

 A Képzésben résztvevő személy a Beiratkozási lap aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Felnőttképző a képzés sikeres befejezését követően - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamon túl is - kezelje a jelentkezés során megadott adatait. A Képzésben résztvevő személy az adatkezeléshez adott hozzájárulását írásban – a jogszabályban meghatározott idő elteltét követően - bármikor visszavonhatja. Amennyiben a Képzésben résztvevő személy az adatai kezelésére adott hozzájárulását visszavonja, akkor a Felnőttképző által – a korábban elvégzett képzések alapján - biztosított kedvezmények nem illetik meg további képzések vonatkozásában.